Translated Texts

Builder’s Dream (p. XV)

1. kUit yktepAv
1. kUit yktepAv
1. Image Descended
fAom vugavu
fAom vugavu
A young builder dreamed
rim yiviOpAv
rim yiviOpAv
of building a building
ve-mavAm sEm ga-u:
ve-mavAm sEm ga-u:
that could heal its inhabitants,
rUm, rUnUm, riOm.
rUm, rUnUm, riOm.
molding its dwellers
ga sev sEm gau
ga sev sEm gau
good, beautiful, wise;
ro, UrO, Ib brO.
ro, UrO, Ib brO.
that would lend its dwellers
uga Ub fE mUz
uga Ub fE mUz
health, happiness, love.
bav yktok ag bEn
bav yktok ag bEn
A house of this kind
yUg yc waLe-tAv.
yUg yc waLe-tAv.
could root in the ground
ura Ub fE jU-ma
ura Ub fE jU-ma
but would not confine here.
tnev-yEc eb sEm cEvs
tnev-yEc eb sEm cEvs
A building like this
wav okEv rUt oU
wav okEv rUt oU
could grow with its creatures
b1v nu yd yrU.
b1v nu yd yrU.
could breathe for the brethren
yI ydyrd bU-tAvAm
yI ydyrd bU-tAvAm
unite them secure.
eb Eo Ib ki
eb Eo Ib ki

yt bEm robE
yt bEm robE

OU wav Okev at kna.
OU wav Okev at kna.

yt E at U
yt E at U